Integritetspolicy

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder information om våra kunder och potentiella kunder, och hur vi skyddar deras integritet. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant. Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för GBA Natura AB. GBA Natura AB Org.nr: 559311-1080

Vad är en personuppgift, behandling av personuppgift och personuppgiftsansvarig

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress. Under vissa omständigheter kan även uppgifter om IP-nummer och en persons användarbeteende utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning. Personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas GBA Naturas verksamhet är företaget.

Personuppgiftshantering vid besök på www.nidum.se

Cookies

Vi använder olika tekniska lösningar för att till exempel förbättra din webbupplevelse, hjälpa dig som användare att få mer relevant information och statistik. Cookies som används för att kunna upprätthålla grundläggande funktionalitet för webbsidan, exempel på sådant kan vara att hålla en användare inloggad i en tjänst där du loggat in när du växlar mellan olika sidor.

Insights & Statistik
Cookies används för att samla in besökardata från webbläsaren. Exempelvis för att se hur många besökare det är på webbplatsen, hur besökarna rör sig på webbplatsen och vilken information som konsumeras av besökare i olika lägen. Cookies används också för att utvärdera marknadsföringsaktiviteter och för att kunna se vilket resultat olika typer av marknadsföringsaktiviteter ger.

Marknadsföringsinformation
Cookies och liknande tekniker används också för marknadsföring och annonsering. Exempelvis för att vi skall kunna visa rätt information för rätt personer, detta för att skapa en bättre upplevelse för dig som besökare.

Google – cookies från Google som sätts för att vi skall kunna få statistik och information om hur webbplatsen används.

Facebook/Instagram – används för att du ska kunna dela information eller hus du gillar på ett enkelt sätt med dina vänner.

Annonsnätverk – vi har möjlighet att använda cookies för annonsering, för att kunna utvärdera vad annonseringen ger och för att du som användare skall få relevant information i vår kommunikation med dig.

Personuppgiftshantering

Personuppgiftshantering för Intressent
När du först kommer i kontakt med oss och anmäler intresse för objekt, nyhetsbrev, husvisningar, katalogbeställningar eller önskar bli kontaktad av oss registrerar vi personuppgifter om dig för att kunna komma i kontakt med dig och kunna ge dig rätt och relevant information samt erbjudanden. I detta skede samlar vi in namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Vår lagliga rätt att behandla dina personuppgifter grundar sig här i detta skede på att du samtyckt till att vi lagrar och behandlar dina personuppgifter. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke och vi kommer då sluta att behandla dina personuppgifter. Om du inte går vidare eller begär att få dina uppgifter raderade kommer vi lagra dina personuppgifter under två år.

Personuppgiftshantering vid förberedelser inför avtal
När och om du vill gå vidare med oss i processen och önskar en personlig offert, skiss av hus eller vill ha hjälp med Bo-kalkyl samlar vi in och behandlar bl.a. inkomstuppgifter, personnummer samt uppgifter om boendebehov. Äger du en egen fastighet som du vill bygga på sparar vi också uppgifter om detta. Dessa uppgifter behandlar vi i syfte att vi gemensamt ska komma fram till vilken produkt som är bäst lämpad för dig och för att kunna ta fram ett avtal som båda parter känner sig nöjda med.

Om du önskar få kontakt med en bank som vi samarbetar med kan vi också överlämna valda personuppgifter till banken. Personuppgifterna behandlas i detta skede för att förbereda för att ett avtal ska träffas. Om du i detta skede ändrar dig och inte vill fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal så har du rätt att få uppgifterna raderade. Då kommer du dock behöva lämna dessa uppgifter på nytt om du vill ta fortsätta arbetet med att ta fram ett avtal. Om vi inte kommer vidare och ingår ett avtal så kommer vi att lagra dina personuppgifter i två år.

Personuppgiftshantering efter avtals ingående
När du har köpt ett hus eller annat objekt av oss behandlas dina personuppgifter för att vi ska kunna utforma, tillverka, leverera, färdigställa och fakturera ditt hus enligt överenskommelse. Vid behov delar vi dina personuppgifter med materialleverantörer och lokala entreprenörer samt transportbolag för att färdigställa och leverera ditt hus. Med dessa bolag har vi avtal för att säkerställa att dina personuppgifter inte behandlas på ett sätt som står i strid med denna policy. Vi överlämnar också vissa av dina personuppgifter till det försäkringsbolag som bl.a. utfärdar en färdigställandeförsäkring där du blir förmånstagare.

När du flyttat in i ditt hus sparar vi personuppgifter om dig och din fastighet för att kunna fullfölja våra förpliktelser enligt avtalet som även tillvarata våra rättigheter. I detta skede behandlas dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig. Det är därmed inte heller längre möjligt att få uppgifterna raderade. Däremot har du rätt att få felaktiga uppgifter rättade. När vi träffat ett avtal kommer vi att lagra dina uppgifter under 12 år.

Dina rättigheter när vi hanterar dina personuppgifter

Rätt till tillgång
Du har rätt att få reda på vilka av dina personuppgifter vi behandlar samt hur och för vilket ändamål vi behandlar dessa personuppgifter. Du har också rätt att få information om personuppgifterna lämnats ut till någon annan. Du får också begära ut en kopia på de personuppgifter som behandlas. För att kunna garantera att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt kan GBA Natura i vissa fall begära ytterligare information för att säkerställa att det är dina personuppgifter du begär tillgång till.

Rätt till rättelse
GBA Natura eftersträvar att alltid ha uppdaterade och korrekta personuppgifter i systemen. Du har alltid rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.

Rätt att bli glömd
Du har rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller

a. Personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in

b. Du inte längre samtycker till behandling av personuppgifterna och vår rätt att behandla uppgifterna grundar sig uteslutande på ditt samtycke

c. Dina intressen av att vi inte behandlar uppgifterna väger tyngre än våra eller någon annans berättigade intressen av att behandla uppgifterna

d. Dina personuppgifter behandlats på ett olagligt sätt

e. Dina personuppgifter måste raderas för att vi ska uppfylla en rättslig förpliktelse

Du har dock inte rätt att få uppgifter raderade som behöver behandlas för att fullgöra ett avtal där du är part.

Rätt till begränsning
Du har rätt att kräva att vi ska begränsa vår behandling av dina personuppgifter om någon av dessa förhållanden gäller

a. Om du har meddelat oss att de personuppgifter vi behandlar inte är korrekta så kan du begära att vi ska begränsa vår behandling till dess att vi kontrollerat uppgifterna eller uppdaterat dem.

b. Behandlingen är olaglig och du motsätter dig att uppgifterna raderas.

c. Om vi inte längre behöver personuppgifterna för ändamålen med behandlingen men uppgifterna ändå inte kan raderas då vi behöver dem för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

d. Om du invänt på behandlingen av personuppgifter så kan du begära att vi begränsar behandlingen i avvaktan på att vi utreder om behandlingen är korrekt.

Rätt till dataportabilitet
Du har rätt få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och föra över dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig om behandlingen grundar sig på ditt samtycke. Du har också rätt att begära att vi överför personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig om detta är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar
Du har när som helst rätt att göra invändningar mot behandlingen om vi som grund för behandlingen angett att behandlingen är nödvändig för ändamål som rör våra berättigade intressen eller någon annans berättigade intressen.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet
Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter på ett sätt som inte står i överensstämmelse med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation 2016/679) så har du rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se).

Överföring av personuppgifter

Vi kommer inte dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut personuppgifter utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av rättslig skyldighet eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Detta utesluter inte att vi kan använda personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter på uppdrag av oss. Personuppgiftsbiträden som tillhandahåller tjänster till oss kommer vara underställda sekretess och kommer inte att tillåtas att använda uppgifterna för andra ändamål än att leverera tjänster till oss.

Vi kommer inte överlämna uppgifter till någon aktör utanför EU/EES.

Ändringar av personuppgiftspolicyn

Denna personuppgiftspolicy kan komma att uppdateras från tid till annan. Den senaste versionen hittar du på www.nidum.se. Vi kommer dock att meddela dig om vi gör väsentliga förändringar som kräver ditt samtycke.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

GBA Natura AB
Org. Nr 559311-1080
Hyregatan 7
211 21 Malmö